Karbon i skog

Fører aktiv skogsdrift til massive CO2-utslipp? Eller vil man med et bærekraftig skogbruk kunne binde og lagre karbon i skog og varige treprodukter?

Tidligere i høst hadde jeg gleden av å høre Harald H Kvaalen fra NIBIO foredra for skogoppsynet i Oppland. Seansen foregikk på Tande i Øyer, i et granfelt plantet på tidligere innmark. Dette feltet framstår som det enkelte, i negative ordelag, omtaler som Granplantasjer. Det er treslagsreint, med kun gran, og skogen står tett.

Feltet er plantet i 1962, tatt inn som forsøk av NIBIO i 1984, da det ble delt inn i tre ulike ruter. Disse fikk hver sine skjøtselsprogram.

Den tetteste ruten er utynnet og har en tetthet på 350 trær per dekar. Det er tett skog!

Skog Tande
Skog på Tande i Øyer med en tetthet på 350 trær /da (Vidar Lysnes)

Volumet her er på over 110 m3/da. For en Østlending er dette oppsiktsvekkende høyt, og det er et volum som ligger skyhøyt over volumet i naturskoger.

Men hva har dette med klimaet å gjøre?

Det har vært mye diskutert hva som er best for klimaet. Noen hevder man bør verne skogen, og på den måten lagre karbon i skog og skogsjord. Andre mener vi bør bruke skogen, og på den måten binde CO2 i bygg og varige installasjoner.

Verneverdig gammel granskog har et karbonlager i levende tre med en middelverdi på 87,1 tonn/ha (NINA-rapport 752). Da bestandet på Tande (rute 3) var 26 år hadde det i følge Kvaalen bygget opp et større karbonlager i levende tre enn middelverdien for gammel verneverdig skog. Ved 60 års alder er karbonmengda 383,7 tonn/ha.

Ved hjelp av en kalkulator, eventuelt med sylskarp hoderegning, kan man regne ut hvor mange ganger høyere karbonlageret er i kulturskogen på Tande enn i gjennomsnittlig gammel granskog. Jeg nøyer meg med å konstatere at det er betydelig.

Hva med karbonlageret i jord? Det blir til stadighet hevdet at etter hogst vil karbonet i bakken lekke ut. Det korte svaret fra Kvaalen på dette var at dette vet vi for lite om. Det er forsket for lite på dette for nordiske forhold til at man kan trekke noen konklusjoner.

Skog på gammel innmark
Skog på tidligere innmark (Vidar Lysnes)

Fordi norske naturskoger ofte er et resultat av tidligere tiders plukkhogst, er disse skogene ofte glisne. Det er derfor ikke overraskende at disse skogene har lavere karbonlager i levende ved enn skjøttede kulturskoger.

Ved å drive et bærekraftig skogbruk kan vi dra stor nytte av skogen i klimasammenheng. Dels ved å at skogen vokser og lagrer karbon i stamme, grener og røtter. Dels ved at produkter fra skogen erstatter produkter basert på fossile råvarer, eller utslippsintensive produkter som f.eks stål og betong.

Aktiv skjøtsel og bruk av skogen er en del av det grønne skiftet.

Skog
Skogbruk er en viktig del av det grønne skiftet (Vidar Lysnes)

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Granåkre og kulturskoger

Er du bekymret for at skogbruket skal utradere de siste naturskogene og omforme dem til granåkre?

Det bør du være. I hvert fall om du leser aviser. Med jevne mellomrom kan man lese om hvordan skogbruket hogger gammelskog og erstatter dem med granåkre, monokulturer eller plantasjer. (Her er et eksempel på flatehogd skog og hvordan den har utviklet seg: Storhogster og verneverdig skog.)

Ordene plantasje, monokultur og granåker gir alle inntrykk av et skogsbilde hvor skogen drives intensivt. Wikipedia sier dette om plantasjer: «Plantasje er ofte en landbruksenhet der bare en vekst dyrkes, også kalt monokultur eller monokultivering. Som plantasje regnes vanligvis store landbruksenheter i tropene og subtropene som har spesialisert seg på kun én type vekst eller en type husdyr, og som i tillegg utnytter billig lokal arbeidskraft.»

Når man bruker plantasjebegrepet om norsk skogbruk vil mange sitte igjen med et bilde av at skogen er ensartet, ensaldret, steril og artsfattig. Jeg ser for meg et skogbilde hvor grantrærne står på rekke med svartskogbunn.

Hvis du har mulighet til å ta en kikk ut av vinduet en gang i løpet av høsten vil du kunne oppdage at det er et relativt stort innslag av lauvtrær i disse monokulturene.

Blandingsskog
Høstgul skog på Østlandet (Vidar Lysnes)

Bildet ovenfor er tatt ut av stuevinduet mitt, men er representativt for store deler av Østlandet. Det gir ikke akkurat inntrykk av å være en plantasje! Her er et variert skogbilde, bestående av flere treslag, i alle aldre.

Det er ganske fjernt fra det mentale bildet jeg får når noen prater om plantasjer.

 

 

 

Skogbrukets beste investering

Den beste investeringen man kan gjøre i skogbruket, innen skogskjøtsel, er ungskogpleie. Likevel: vi er ikke i nærheten av å utføre nok ungskogpleie i norske skoger.

Ungskogpleie, gjort på riktig måte, fører til et framtidsbestand med bedre kvalitet, større produksjon og høyere verdi. Samtidig blir driftskostnadene ved hogst lavere. Som om ikke dette er nok. Hvis man har gjort ungskogpleie har man et mye bedre utgangspunkt hvis man ønsker f. eks å tynne eller gjødsle.

Hvis man i tillegg til å være opptatt av økonomi, også intresserer seg for klima og miljøvern, er en positiv effekt at jo høyere tilvekst man har, jo mer effektiv er skogen til å binde karbon.

«Men kostnaden da, mann!», tenker sikkert du. Det må da koste litt? Og det gjør det selvfølgelig. Men fordi dette har store positive ringvirkninger for samfunnet økonomisk og miljømessig, tilbyr staten gode økonomiske rammebetingelser. Faktisk ligger den reelle andelen av investeringen for skogeier på rundt 20% av total kostnad. Resten betaler staten.

«Vel og bra» tenker kanskje du. «Men jeg skulle ønske det var enda flere fordeler»

Ok. Bestand hvor det er utført ungskogpleie er ofte mye bedre rustet mot skader, som for eksempel vindfall og toppbrekk. Hvis man tar en tur ut i skogen, vil man i disse dager kunne se mange ungskogfelt som er tynget ned av snø, og som noen steder trykker framtidstrærne ned under seg.

«Jeg gidder da vel ikke vasse rundt i skogen i en halvmeter snø»

Tenkte nesten det. Her er noen bilder:

72D2A6AD-781A-4FB2-B7D6-2C2A0C84AD96
Denne grana har bukket under for snøen (Vidar Lysnes)
A20221FF-5898-4DAA-A00D-D45D6F7CD3AA
Kunne gjort seg med litt hjelp fra ei ryddesag (Vidar Lysnes)
3741CB68-0982-4F96-9AB4-1A53C244F4DE
Grana har tøffe kår og ønsker seg litt ungskogpleie. (Vidar Lysnes)
EAD81952-C9EC-45CC-9890-DA35C95B34DC
Ungskogpleiebehov (Vidar Lysnes)

Tilslutt. Det sitter kanskje noen og tenker: «lurer på hvem som er skogeier her».

Da kan jeg avsløre at alle bokstavene i navnet til skogeieren står i innlegget. Hvis du greier å plukke ut de riktige bokstavene og setter dem i riktig rekkefølge vil du finne ut hvem det er. Jeg sender en premie i posten.

 

 

 

 

Storhogster og verneverdig skog

«I dag er 75 prosent av skogen i Norge granplantasjer. Det er skog uten liv i skogbunnen, insekter vil ikke være der, og fuglene vil da heller ikke være der. Det er en ørken, en deprimerende skog å gå i, og jeg har gått gjennom mye av slik skog på turen min.» Sitatet tilhører Trude Myhre, skogbiolog i WWF, fra hennes pilegrimsreise til Nidaros i sommer.

Det høres litt deprimerende ut. At 75 % av norske skoger er ørken. Forutsatt at dette stemmer. En lakmustest for dette er å kikke ut av vinduet en høstdag, eventuelt ved å ta en biltur i skogstrøk. Man vil fort oppdage at en ganske stor del av skogbildet er farget av høstgul lauvskog, og at det er ganske langt mellom disse reine granplantasjene.

Bildet nedenfor er et flybilde over et skogareal i Larvik. Utsnittet dekker et areal på ca. 2 km. Området er ganske hardt hogd, og ville antagelig vekket reaksjoner om hogsten(e) hadde foregått i dag. Bildet er tatt i perioden ’59-’79, antagelig tidlig i perioden.

2AB53B8B-0CB3-4E01-8403-D150EACEF732

Under er samme utsnitt tatt i 2002.

97c6adbd-b447-4c49-a9f9-4f92c4afe790.jpeg

På bildet fra 2007, nedenfor, kan man se at det er hogd igjen på noe av arealet.

aeccbe49-a2b3-468e-9112-3e51d6ebff2f.jpeg

Og i 2010 er det hogd enda litt. Det vokser fort i mange daler og søkk i Vestfold.

90ba2a1d-e4bd-4e9e-891b-3634d3bad009.jpeg

Bildet under er fra 2015. Det er hogd litt mer daler, og på hogsten fra ca. 2007 begynner ungskogen å vises.

d67a4053-4992-49da-822a-cdd7c963ddbf.jpeg

25/12-2017 ble Fjærevardåsen opprettet som naturreservat.

d6de41df-8f23-4292-b729-85618f7fb350.jpeg

Meningen med å vise denne bildesekvensen er ikke å undergrave verneverdiene i naturreservatet. De er der helt sikkert, og det er sikkert riktig å verne dem.

Meningen er å vise at selv om det har blitt foretatt harde hogster i området på ’50-’60-tallet, fører ikke det automatisk til at det området er ødelagt.

Når det hevdes at 75 % av skogen er granplantasjer, skulle det vært interessant å vite hva utsagnet bygger på. Om arealer som dette regnes inn i tallgrunnlaget, ser jeg ikke veldig svart på det. På et areal som fremstår nærmest snauhogd for 40-60 år siden finner man nå flere rødlistede arter, hvorav 3 truede, samt en art som er ny for Norge.

Liste over arter utryddet av skogbruket

Nedenfor er en liste over arter som er utdødd i Norge de siste 50 årene som en konsekvens av hvordan vi driver norsk skogbruk. Det knytter seg noen usikkerheter til lista. Utdøing er vanskelig å dokumentere, og det er strenge krav til dokumentasjon. Arter skal ikke defineres som regionalt utdødd dersom det er tvil om at arten virkelig er utdødd. Vi har heller ikke full oversikt. Det er fortsatt mange arter vi ikke kjenner. Det er mulig vi har utryddet arter vi ikke vet om. Lista er komplett så langt jeg kjenner til. Jeg ser ikke bort fra at det finnes noen der ute som vet om arter jeg ikke kjenner. Lista kan altså bli lengere. Men den kan ikke bli kortere. Kom gjerne med korrigeringer.

Her er lista:

 

 

 

 

Papirbatteri og miljøvern.

Samtidig som naturvernere hyler seg hese om at det må vernes mer skog utvikles stadig nye skogbaserte produkter. Skogen er en fantastisk ressurs og vil kunne være en nøkkel for å skape et fremtidig bærekraftig samfunn.

Natur og Ungdom feirer 50 år og erklærer at «vi har lenket oss i 50 år, og er klar for å lenke oss i 50 år til». Det er et flott slagord, men det skinner igjennom at det er viktigere å protestere enn å være konstruktiv. Greenpeace hadde nylig en aksjon mot SCA i Sverige. Og i Nordmarka har Naturvernforbundet brukt høsten på å gå i veien for anleggsarbeidere. Det er klassisk naturvern der målet er å verne arealer og båndlegge naturressurser.

Mer konstruktive er et svenskt firma som heter BillerudKorsnäs. De utvikler nå i samarbeid med Uppsala Universitet et papirbatteri. Dette vil åpne for nye miljøvennlige muligheter.

http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=9024

En avhandling fra Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN viser at superkondensatorer i papir kan erstatte vanlige batterier i framtidige elbiler. De er miljøvennlig og kan bli opptil 90% billigere å produsere enn dagens superkondensatorer.

http://etn.se/index.php/nyheter/63817-cellulosa-kan-komplettera-batterierna-i-elbilen

Å kunne erstatte konvensjonelle batterier med batterier av papir vil være et kjempeframskritt for miljøet. Råstoffet er fornybart, og man unngår skadelige utslipp. Hvis produksjonskostnaden i tillegg reduseres vil dette gjøre f.eks elbilen enda mer attraktivt.

I Norge utvikles fiskefôr av norske grantrær, der bruken av trevirke kan erstatte soya. I norskprodusert fiskefôr er det om lag 25 prosent soya, hovedsakelig fra Brasil. I en artikkel i Bondebladet i 2014 heter det at soyaproduksjon alene var ansvarlig for 29 prosent av avskogingen i Amazonas. Det vil si at hvis vi kan redusere behovet for soya ved å finne erstatninger vil vi kunne minske presset på regnskogen.

https://www.tu.no/artikler/snart-fores-laksen-pa-grantraer/347456

Det sitter med andre ord mange gløgge hoder rundt om kring som arbeider med å finne løsninger på kjente miljøproblemer. Skogen er en fornybar ressurs med muligheter som vi fortsatt bare ser konturene av.

 

Familiens nye mobbeoffer

For noen uker siden var vi en tur i Botanisk hage i Oslo (som ligger ca. 2 timer sør for Høljarast). Botanisk hage er et trivelig sted å være, og vi har vært der ved flere anledninger. Først og fremst er det planter som er «utstilt», men da vi var der ble det også arrangert Bondens marked.

På Bondens marked kunne man oppleve frittgående bønder som solgte blant annet egendyrkede grønnsaker og hamburgere med elgkjøtt.

Når vi er i Botanisk hage passer vi på å gå innom Victoriahuset. Hovedårsaken er ei plante som heter Mimosa pudica. Denne planta har den fascinerende egenskapen at den ved berøring trekker seg sammen.

Etter å ha returnert fra Oslo søkte jeg opp Mimosa pudica på nettet for å lese litt mer. Og selvfølgelig: alt man kan tjene penger på er det noen som selger. VitenWahl selger frø og veien til å bestille var veldig kort. Dette måtte prøves!

Etter et par dager lå frøene i postkassa.

Frøene selges under navnet TickleMe Plant. I følge Wikipedia kalles den også sensitive plant, sleepy plant, Dormilones, touch-me-not og shy plant.

Frøene ble sådd, de spirte, og har nå etter hvert vokst til en størrelse der de har begynt å reagere på berøring.

Hver gang noen i familien nå går forbi planta er vi borte og pirker og dytter for å få til en reaksjon. Vi har fått oss et nytt mobbeoffer.

 

IMG_8861
Etter ca. ei uke så spirene slik ut. Om natta står den med lukkede blader. Mimosa pudica. (Vidar Lysnes)
IMG_8905
…og om dagen står den med bladene «utslått». Mimosa pudica (Vidar Lysnes)

 

8F6531DF-0AC2-479C-8927-CAE8BFB39055
Fortsatt liten og sped, men den kommer seg. Mimosa pudica. (Vidar Lysnes)

Filmen under ble tatt i Botanisk hage i 2015. Det skal bli interessant å se om våre planter blir som dette. Starten er i hvert fall lovende.